Kongegaarden, konservatorberetning, sandstensudsmykninger på facaden af Leif Vognsen.
Stilet til Kulturarvsstyrelsen den 28. juni 2006

Gengivet efter aftale mellem Foreningen Kongegaarden og forfatteren.

Konservatorberetning:

Hermed en konservatorberetning ang. behandlingen af sandstenene på bygningens facader. Konserveringsarbejdet er udført med støtte fra Kulturarvsstyrelsen i perioden april til juni 2006, arbejder er udført ved restaurator Thomas Neumeyer og konservator Leif Vognsen.

Der er ikke yderligere foretaget arkivalske undersøgelser, hvorfor der henvises til arkitekt Søren Lundqvist arkivalske undersøgelsesrapport fra 1983. Ligeledes henvises der til undertegnedes Bevaringsforslag ang. sandstensarbejderne på Kongegården, den 6.juni 2005.

Desuden kan der også henvises til sekretæren for Kongegårdsfonden Poul Erik Nielsen, Vemmelev, der i forbindelse med den forestående behandling, har undersøgt lokalt arkivmateriale, der peger på genbrug af sandsten fra den nedbrændte herregård Basnæs ved Skælskør. Det nævnes at Rasmus Langeland hentede udsmykning fra den udbrændte herregård Basnæs.

Ved gennemgangen af bygningens sandstensudsmykninger konstateredes der nogle variationer og ændringer i forhold til det oprindelige udtryk og materialer. Risalittens vinduesindfatninger er f.eks. udført i en kiselbunden sandsten til modsætning den øvrige udsmykning, som er udført i den kalkbundne Gotlandske sandsten (ældre datering).

Kortfattet beskrivelse:

Rasmus Langelands Gård, “Kongegården”, Algade 25 A, Korsør kommune.

Forhuset er opført i 1761 af Rasmus Langeland i rokoko stil og forhuset er fredet i 1918.

Forhusets facade mod Algade indeholder midtrisalit med granittrappe med smedejernsgelænder, sandstens dørindfatning og portaludsmykning over hoveddøren, samt sandstensgesims med segmentform over udsmykningen (Buet bryn med slutsten, to løver og våbenskjold), arkitravbånd med fire hermeknægte og urskive med fire bossesten og årstalsbånd øverst. Risalitten har to kældervinduer med indfatningssten, to vinduer i stueetagen med slutsten flankeret af fire nyere figurer (1901), 1.ste sals vinduer med buede bryn og slutsten. Forhusets øvrige facade består af henholdsvis 13 stk. kældervinduer med buede sandstensbryn og 13 stk. vinduer med buet sandstensbryn og brystning med balustre under seks vinduer i stueetagen, samt en port med en sandstensslutsten (hermekonsol og bladrankemotiv).

Tilstandsbeskrivelse:

Tilstandsregistreringen af sandstensarbejdet viste, at der forekom varierede former for nedbrydning, især som frostskader (afsprængninger), samt overfladesmuldring, afslag.

Udvælgelsen af behandlingsmetode, skete med baggrund af sandstenens aktuelle tilstand, således at der togedes hensyn til både konstruktion, og til holdbarheds- og vedligeholdelsesaspektet. Den anvendte behandlingsmetode er gennemprøvet og langtidsvirkningen er kendt.

Det var intentionen for behandlingen, hvor en nødvendig konserverende behandling (konsolidering) og restaurering i form af mindre udfyldning med kunststen, samt udskiftninger med ny sandsten (fyrringer), ved indgangspartiet nederst imødekom hensynet til både holdbarhed og til fastholdelse af antikvariske værdiforhold, bl.a. aflæseligheden af de arkitektoniske og kunstneriske udtryk, samt helhedsindtrykket.

Sandstenen på Kongegårdens facader fremtrådte partielt nedbrudt i form af revnedannelser (frostskader i lagdelingsstrukturen), afskallende og smuldrende flader. Der er overvejende anvendt den lyse grålige kalkbundne gotlandske sandsten, som har en relativ høj porøsitet med et sammenhængende porenet (ca. 14%).

Enkelte partier var tidligere blevet udskiftet med en lys gullig tysk kiselbunden sandsten (Posta-sandsten, porøsitet over 10 %).

Vurdering:

Den kalkbundne Gotlandske sandsten fremtrådte overvejende i en jævn – slet bevaringstilstand; medens den tyske Posta-sandsten fremtrådte i en jævn tilstand.

Behandling:

Den konserverende behandling på sandstenene omfattede følgende:

Afrensning: Fysisk fjernelse (skalpel) af mørtelrester og løstsiddende snavs/vegetation. Efterfulgt af afvaskning med utempereret vand (mellemhård børste). Sandstenstavlen på vestgavlen er blevet afrenset med en malingsfjerner uden klorindhold, samt anvendelse af skalpel og stive børster og vand.

Overfladesikring: Fastgørelse af løse fragmenter og partielle skader er foretaget med en to-komponent epoxy lim, ” AKEMI” , og tilpassede syrefaste rustfrie stålbøjler/ankre.

Retouchering: Manglende detaljer og afslåede skår er blevet udfyldt og opbygget med en tilpasset kunststens-mørtel (SikaTop 122, SikaRep 013 kosmetik + pigment), samt armering med syrefast rustfrit stål. Sluttelig er samtlige flader blevet svummet med en transparent juramørtel uden tilslag afstemt i kuløren med forelæg i de fire nye kunststensfigurer ved indgangen.

Konsolidering: Både ved det indledende behandling og som afsluttende behandling er der foretaget kontinuerlige kalkvandsmætninger (ca. 5 gange) på sugende sandsten (vådt i vådt).

Stenhugger- og murerarbejder: Fremstilling af nye sandstensfyrringer ( Obernkirchener sandsten ) til hovedindgangens nederste indfatning mod granittrin. Isætning af sandstensfyrringer og fugning ved henholdsvis bly inddækningen og i samtlige oprensede fuger mellem sandstenene.

Bemærkninger:

Til sikring af vinduesbrystningerne i nederste etage (balustre), bør den bedst bevarede afformes til senere kopistøbning i kunststen. Formen opbevares i Kongegården med en gipskopistøtte i.

Endvidere er det uheldigt, at der ved kældervinduerne kan iagttages opsprøjt og opstigende fugt fra terrænet. Dette forhold er bl.a. forårsaget af forkert belægning, idet der ikke er tagrende ved nederste tagflade. Hvis tagrendefunktionen udelades, skal der etableres en pigstensbelægning til bortledning af regnvand (nedbør). Generelt er kælderens ydermure meget fugtige, derfor bør man i nærmeste fremtid overveje en effektiv løsning med nedbør i form af enten etablering af tagrende i nederste tagdel eller skifte den nuværende brolægning med pigsten.

Vedligeholdelsesplan for sandsten (forslag):

Rengøring: Afvaskning med rent utempereret vand, håndbørste, spuling, vand og roterende børstning (anvendelse af hobby højtryksrenser).

Konsolidering: Kalkvandsmætning: For at konsolidere sandstenene foretages en kalkvandsmætning hvert andet år i forbindelse med kalkning af facaden – jf. program. Kalkvandet påstryges / douches på forvandet (med rent vand) og sugende bund til mætning, d.v.s. kontinuerlig påføringer svarende til 4-6 gange. (teknik: vådt i vådt – kalkvandet kvælder ud af stenen).

Reparation: Eventuelle skader (afslag, hærværk, vejrlig) – fagrådgiver kontaktes. Forhandlere af vedligeholdelsesmaterialer:

Hydraulisk kalkmørtel og kalkvand: Skandinavisk Jurakalk A/S

Syrefast rustfrit stål: Lokal smedeforretning eller blikkenslager

SikaTop og SikaRep – mørtler: Sika Danmark A/S