Fundats for Kongegaardsfonden

 

 • 1 Navn og Hjemsted

Kongegaardsfonden, Slagelse Kommune

 

 • 2 Formål

At drive ejendommen Algade 25, 4220 Korsør, forhuset, som benævnes Kongegaarden som kunstcenter med

 1. to friboliger for henholdsvis en bildende kunstner og en komponist eller udøvende musiker
 2. lokaler til udstillinger, koncerter og andre kulturelle formål
 3. lokaler til ”Isenstein-samlingen”

Friboligerne kan efter ansøgning stilles til rådighed i perioder af vekslende længde, dog max. et år.

 

 • 3 Egenkapital

Fondens aktiver udgør ved oprettelsen kr. 2.000.000,00. Egenkapitalen udgør på samme tidspunkt kr. 2.000.000,00. Fondens bundne kapital, bortset fra fastejendom, hvorpå skal lyses deklaration om, at der ikke rådes ved salg eller pantsætning eller på anden måde uden tilladelse fra fondsmyndighederne, deponeres i et af justitsministeriets godkendt forvaltningsafdeling.

 

 • 4 Særrettigheder

Fonden er stiftet af Foreningen Kongegaarden, Korsør. Stifteren eller andre er ikke tillagt særlige rettigheder.

 

 • 5 Bestyrelsen

Fonden består af en bestyrelse bestående paf 5 medlemmer, der udpeges således:

Akademirådet ved Akademiet for De Skønne Kunstner udpeger 1 medlem

Musikkonservatoriernes Fællesråd udpeger 1 medlem

Slagelse Byråd udpeger 1 medlem

Isensteinsamlingens formand – har fast sæde i fondens bestyrelse

Kongegaardsfondens bestyrelse udpeger 1 medlem for 2 år, der også bliver formand for fondens bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær, og den er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er tilstede. Dens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Derudover fastlægger den selv sin forretningsorden, men der føres en beslutningsprotokol, som skal underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan få dækket de med deltagelse i bestyrelsesmøder forbundne udgifter. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver, samt antage lønnet medhjælp. Fonden tegnes af formanden eller næstformanden i forening med endnu et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

 • 6 Regnskab

Fondens regnskab er kalenderåret.

Fondens første regnskabsår går fra datoen for Korsør kommunes godkendelse ag fundatsen til den 31.12.1993. Årsregnskabet skal underskrives af bestyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets slutning jf. fondslovens § 22, stk.2.

Årsregnskabet skal kun indsendes til Civilstyrelsen, hvis styrelsen beder om dette. Regnskabet skal revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor. Årsregnskabet indstilles til Slagelse Kommunes Byråd til orientering.

 

 

 • 7 Godkendelse

Fundatsen godkendes af Slagelse Byråd, ligesom eventuelle ændringer i denne også kræver byrådets samtykke.

 

 • 8 Opløsning

For det tilfælde, at fondens formål ikke længere kan tilgodeses eller indtægterne ikke er tilstrækkelige til at opfylde formålet, kan Slagelse Byråd efter indstilling fra bestyrelsen, og med tilladelse fra fondsmyndigheden og Justitsministeriets anvende den bundne kapital til formålet, eller til andre kulturelle formål i Korsør Kommune.

 

 

Således godkendt af Bestyrelsen for Kongegaardsfonden
Kongegaardfondens bestyrelse, nov. 2016

 

Flemming Erichsen
Jens Jørgensen
Jens Sejr
Jesper Sivebæk
Lisbeth Christensen

 

Slagelse Byråd
November 2016

 

Originalen forefindes i Kongegaarden og i Slagelse Kommunes Kulturforvaltning.