Korsør Avis – 1. august 1896

Et nyt industrielt foretagende er i disse dage startet i vor by. Det er en mineralvandsfabrik, hvortil ejeren Hr. Chr. Hansen har lejet lokaler i kjælderen til brygger Thorvald Pedersens ejendom i Ahlgade.

Efter indbydelse af ejeren aflagde vi i formiddags et besøg i fabrikken. Driften er allerede begyndt, men først når restaurationen af lokalerne er helt tilendebragt, vil der kunne tages fat med fuld kraft. Rundt om står stabler af kasser med flasker, indeholdende dansk, svensk og citron-sodavand. Fabrikationen vil foreløbig kun omfatte disse tre sorter, men i løbet af kort tid vil man tage fat på også at fremstille hindbær- jordbær- og champagnelimonade. På hylder under loftet står krukker og beholdere indeholdende de forskellige slags safter og æthere, som bruges til fabrikationen.

Omtrent midt i lokalet har maskineriet sin plads. Vandet, som naturligvis ved et sådant foretagende spiller den største rolle, føres ved en rørledning gennem en stor stenbeholder, hvor det filtreres, og hvorfra det pumpes ud i selve maskinen. Denne arbejder under et tryk af 10 atmosfærer, og når den er fuld, kan den til aftapning rumme 100 flasker. Vandet blandes her med kulsyre, som frembringes af et ved siden af maskinen opstillet selvudviklende apparat. Beholderen, hvori kulsyren udvikles, har form som en cylinder, ca. 42 tommer høj og henved 8 tommer i diameter, og kan rumme 40 pund kulsyre. Fra maskinen føres så det nu kulsyreholdige vand gennem rør til tapningsapparaterne, hvor af der er to, det ene bestemt til at aftappe vandet på almindelige flasker, det andet til siphons. Ved det sidste aftappes vandet, som det kommer fra maskinen, nemlig som almindeligt dansk sodavand. Siphonen anbringes ved hjælp af et metalhylster i en skråt liggende stilling. Luften suges ud af den, for at den ikke skal sprænges ved det stærke tryk, og sodavandet strømmer nu brusende og sydende ind i flasken. Ved det andet apparat tappes vandet på flasker på lignende måde, kun findes her anbragt en lille pumpe, hvortil en rørledning fører fra en under loftet stående beholder. Såfremt vandet skal have en tilsætning af saft, enten som svensk eller citron-sodavand, fører den ovennævnte lille pumpe det bestemte kvantum til hver flaske, som samtidig fyldes med vand fra maskinen. En lille mekanisme regulerer safttilstrømningen, der kan forøges eller formindskes, ganske som man ønsker det. Såvel propper som de forskellige slags safter, æthere og sukker, der anvendes, er altsammen af bedste dansk materiale. Efter ejerens udsagn kunne tydskerne ikke fremstille den slags produkter nær så gode, som vi formå det herhjemme. Maskinerne derimod er af bedste og nyeste tydsk fabrikat. Der findes i Danmark kun et par stykker foruden af lignende slags, og flasketapningsapparatet er endog i fin konstruktion enestående herhjemme.

Når driften ret kommer i gang, kan der tilvirkes ca. 2400 flasker om dagen, og så sindrig er konstruktionen af maskineriet, at der selv under den største travlhed kun behøves 2 mænd til at betjene det hele.

Vi smagte på de forskellige produkter og fandt dem alle særdeles velsmagende, citronsodavandet endog fortræffeligt. Og vi fik stor respekt for, hvad der kan bringes ud af vort gode vandværksvand til 4 øre tønden.

Man må ønske fabrikanten Hr. Chr. Hansen held og lykke med foretagendet, der efter vor formening værdigt vil kunne optage konkurrencen med andre mineralvandsfabrikker, og yde ham anerkendelse, fordi han har valgt at starte sit foretagende netop i vor by, hvis fremgang og trivsel jo er af interesse for os alle.