VEDTÆGTER for Isenstein-Samlingen april 2008.

§ 1 Navn, hjemsted og formål

Isenstein-Samlingen er betegnelsen for en samling af kunstværker, der har hjemsted på

Kongegaarden, Algade 25, 4220 Korsør, og som ledes af en bestyrelse, der virker i henhold til nærværende vedtægter.

Isenstein-Samlingen har til formål at sikre og bevare billedhuggeren Harald Isensteins og hans hustru Hildegard Isensteins udførte arbejder, forarbejder og personlige ejendele med relation til disses kunstneriske virksomhed.

Formålet er endvidere at gøre samlingen bekendt for offentligheden ved udstillingsvirksomhed eller andre aktiviteter.

Samlingen ejes af Slagelse Kommune.

Kunstværkerne skal til enhver tid opbevares samlet, dog således at enkeltpartier eller enkeltværker kan udstilles separat- også udenfor Korsør – enten stationært eller for en begrænset periode.

Samlingen kan ikke være til genstand for overdragelse eller salg ud over det i nærværende vedtægter bestemte.

 

§ 2 Ledelse

Isenstein-Samlingen administreres og ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Slagelse Byråd udpeger for en 4-års periode, svarende til Byrådets valgperiode, formanden for Isenstein-Samlingen.

Herudover udpeger Korsør Kunstforening og Foreningen Kongegarden hver i medlem.

De 3 udpegede bestyrelsesmedlemmer udpeger i fællesskab (hvert andet år) et 4. og 5. bestyrelsesmedlem.

Hvert bestyrelsesmedlem udpeges for en periode på 2 år.

Formanden forestår kontakten til Korsør Kunstforening og Foreningen Kongegaarden med henblik på deres valg af medlem hvert andet år.

Isenstein-Samlingens ansatte og tilsynsførende kan tiltræde bestyrelsen som tilforordnede.

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelige stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen afholder møde så ofte dette findes nødvendigt, og bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden for bestyrelsens virksomhed.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden, er til stede.

Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over Isenstein-Samlingens virksomhed. Isenstein­-Samlingen tegnes af formanden samt et andet bestyrelsesmedlem.

Slagelse Kommune stiller sekretariats- og regnskabsmæssig bistand til rådighed, og bestyrelsen kan herudover ansætte medhjælp til ordning og registrering af samlingen, udstillingsaktiviteter m.m.

 

§ 3 Samarbejdet med Slagelse Kommune

Bestyrelsen afholder én gang årligt dialogmøde med Slagelse Kommunes fagudvalg for området, pt. Udvalget for Kultur.

Dialogmødet skal som minimum omfatte bestyrelsens fremlægning af virksomhedsplan- for driftsåret samt beretning herunder økonomi, for det afsluttede driftsår.

 

§ 4 Ophavsret

Ophavsretten til samtlige arbejder af enhver art og alle indtægter herfra tilfalder Isenstein Samlingen.

Afstøbning af kunstværker må ske efter bestyrelsens bestemmelse, men må til formål udelukkende have en accentuering af Harald Isensteins kunst.

 

§ 5 Salg

Kun dubletter kan sælges, og kun med bestyrelsens samtykke.

 

§ 6 Garantier m.m.

Slagelse Kommune sikrer Isenstein-Samlingen – såvel magasin, arbejdsværelse som permanent udstilling – anbringelser under sådanne forhold, at samlingens værdi ikke forringes i Kongegaarden, Algade 25, 4220 Korsør.

Slagelse Kommune yder tilskud til foreningens drift.

Såfremt Isenstein-Samlingen gennem sine aktiviteter eller på anden vis måtte oparbejde en formue, skal denne anbringes på betryggende måde overvåget af Slagelse Kommune.

Formuen kan kun anvendes i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

 

§ 7 Årsrapport

Isenstein-Samlingens regnskabsår følger kalenderåret, og årsrapport revideres hvert år inden udgangen af februar måned med henblik på udsendelse til bestyrelsen og behandling på dialogmødet med Slagelse Kommunes fagudvalg på området, pt. Udvalget for Kultur.

 

§ 8 Opløsning

I tilfælde af opløsning af Isenstein-Samlingen tilfalder samtlige aktiver Slagelse Kommune.

Det er kun Slagelse Kommune der kan opløse Isenstein-Samlingen, og dette kan ske på baggrund af henvendelse fra formand eller bestyrelse til Slagelse Kommune, som herefter behandler anmodningen, eller ved Slagelse Kommunes egen foranstaltning.

Eventuelle omkostninger ved opløsning påhviler Isenstein-Samlingen, subsidiært Slagelse Kommune.

Behandlet af bestyrelsen for Isenstein-Samlingen den 24.4.2008.

Inge Boye Jørgensen

Ingrid Dyhr Toft, Udvalget for Kultur

Flemming Pedersen, Kulturområdet